• Min Side
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

S√łkEgenmelding ved sykdom

Publisert 09.04.08 av Terje Hovet

Vi har laget en oversikt over retten til å bruke egenmelding ved sykdom.

ARBEIDSTAKERS RETT TIL √Ö BRUKE EGENMELDING VED EGEN SYKDOM.
Arbeidstakers rett til √• benytte seg av egenmelding er regulert i Lov om folketrygd av 28.02.97 paragrafene 8-23 til 8-27.  Loven er en minimumslov, d.v.s. at arbeidsgiver ikke kan gi arbeidstakeren d√•rligere rettigheter enn det loven foreskriver.  Derimot kan arbeidstakerne gis bedre rettigheter, jfr. for eksempel avtalen om inkluderende arbeidsliv hvor arbeidstakerne gis en utvidet adgang til bruk av egenmelding.  Denne fremstillingen vil ikke ta n√¶rmere for seg avtalen om inkluderende arbeidsliv, men interesserte kan g√• inn p√• SBLs hjemmesider under HMS.     

 Hva er en egenmelding?
Egenmelding vil si at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuf√łrhet p.g.a. sykdom eller skade uten √• legge fram en legeerkl√¶ring.
 Egenmelding m√• ikke forveksles med egenerkl√¶ring.  Egenerkl√¶ring er en skriftlig bekreftelse av en muntlig egenmelding.  Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren leverer en egenerkl√¶ring etter at han/hun har gjenopptatt arbeidet.  Blir ikke en skriftlig egenerkl√¶ring lagt fram, kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.

Formkrav?
Egenmeldingen kan v√¶re skriftlig eller muntlig over telefon.  Arbeidstakeren har ansvaret for at egenmeldingen kommer frem til rette person.  Arbeidsgiveren b√łr i ansettelseskontrakten eller arbeidsreglementet bestemme hvem meldingen skal gis til.

Hvem kan benytte seg av egenmelding?
For √• f√• rett til √• nytte egenmelding m√• arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to m√•neder f√łr arbeidsuf√łrheten oppstod. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver oppst√•r etter at arbeidstakeren har v√¶rt ansatt i 4 uker.  Egenmelding som dokumentasjon for frav√¶ret kan imidlertid f√łrst benyttes etter 2 m√•neders ansettelse.

Avbrytes arbeidsforholdet i mer enn fjorten dager, ansees arbeidsforholdet som opph√łrt i forhold til retten til sykepenger.  Egenmelding kan da f√łrst benyttes etter at arbeidstakeren igjen har v√¶rt i arbeid i minst to m√•neder.  Skyldes avbruddet i arbeidsforholdet permittering eller lovbestemt permisjon, kan egenmelding likevel nyttes etter at arbeidstakeren igjen har v√¶rt i arbeid i 4 uker, forutsatt at arbeidstakeren forut for avbruddet hadde v√¶rt ansatt hos arbeidsgiver i minst to m√•neder. 

Hvilke sykedager kan dokumenteres med egenmelding?
Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen regnet fra f√łrste hele frav√¶rsdag.  Blir arbeidstaker syk og m√• forlate jobben, er derfor ikke denne dagen √• anse som en egenmeldingsdag i folketrygdlovens forstand.  Om arbeidstakeren skal f√• l√łnn for den dagen vedkommende m√• forlate jobben, beror p√• avtale.  I NHO Service overenskomster er det tatt inn et bilag om korte velferdspermisjoner som bl.a. regulerer retten til l√łnn den dagen man m√• g√• hjem fra jobb som f√łlge av sykdom/skade. 

Folketrygdloven bruker begrepet kalenderdager som inneb√¶rer at ogs√• arbeidsfrie dager skal regnes med.  Er en arbeidstaker for eksempel frav√¶rende fra jobben en fredag og han/hun fortsatt er syk p√• mandag, blir i tillegg til fredag b√•de l√łrdag og s√łndag regnet som egenmeldingdager selv om vedkommende da hadde fri fra arbeidet.  Sykefrav√¶ret p√• mandagen m√• da som utgangspunkt dokumenteres med legeerkl√¶ring.  Dette som f√łlge av at arbeidsgiver kan kreve legeerkl√¶ring n√•r arbeidsuf√łrheten varer utover de tre kalenderdagene som kan dokumenteres med egenmelding.  Skulle arbeidstakeren ikke legge frem legeerkl√¶ring fjerde dag, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden.

En arbeidsgiver kan gi arbeidstakerne rett til å benytte egenmelding utover tre kalenderdager, men ikke utover arbeidsgiverperioden.
En egnemelding kan ikke etterf√łlge eller forlenge en sykemelding.

Det skal gå 16 dager mellom hver egenmeldingsperiode
D.v.s. at en arbeidstaker som har dekket et sykefrav√¶r p√• 3 dager med egenmelding, ikke p√• nytt kan bruke egenmelding f√łr han/hun igjen har v√¶rt arbeidsf√łr i 16 dager.  Blir arbeidstaker syk igjen f√łr det er g√•tt 16 dager m√• vedkommende kontakte lege fra f√łrste frav√¶rsdag.

Egenmeldinger med mindre enn 16 dagers mellomrom skal legges sammen.
Regelen inneb√¶rer at hvis en arbeidstaker er frav√¶rende p.g.a. sykdom 1 dag og dokumenterer frav√¶ret med egenmelding, s√• kan vedkommende hvis han/hun igjen skulle bli syk innen 16 dager dokumentere de to f√łrste sykedagene med egnemelding.  Sykdomsperioden regnes da som en egenmeldingsperiode p√• 3 kalenderdager, men arbeidstakeren har allikevel brukt to egenmeldinger.

Når må egenmeldingen gis?
Egenmelding om sykdom m√• komme fram til arbeidsgiver/den personen arbeidsgiver bestemmer f√łrste frav√¶rsdag.  Dersom melding om sykefrav√¶ret ikke blir gitt f√łrste frav√¶rsdag faller retten til sykepenger fra arbeidsgiveren bort og inntrer f√łrst fra den dagen melding er gitt.  Retten til sykepenger faller ikke bort dersom det foreligger s√¶rlige grunner til at arbeidstakeren ikke har gitt melding i rett tid og det er p√• det rene at arbeidsuf√łrheten har inntr√•dt p√• et bestemt tidligere tidspunkt.  Det kan v√¶re seg at arbeidstakeren befinner seg et sted langt fra folk uten mobildekning, eks. p√• en fiske bu til fjells, og av den grunn ikke kan gi arbeidsgiver beskjed om inntruffet sykdom.

Hvor mange egenmeldinger kan en arbeidstaker bruke?
Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett overfor hver arbeidsgiver.  Det fremg√•r forutsetningsvis av loven at arbeidstakeren kan benytte seg av 4 egenmeldinger i l√łpet av 12 m√•neder (ikke i l√łpet av et kalender√•r). 
Retten til √• bruke egenmeldinger kan fratas arbeidstakeren dersom vedkommende i l√łpet av en 12 m√•neder periode har hatt 4 egenmeldinger uten √• legge frem legeerkl√¶ring, eller dersom arbeidsgiver har mistanke om at frav√¶ret ikke skyldes sykdom. 

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Verkt√łylinje